theatre-four-seasons moscow


Theatre. /Courtesy the Four Season Moscow.